Yhdistyksen säännöt - Hallitus.

Artikkelin indeksi
Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu.
Jäsenet
Jäsenen eroaminen ja erottaminen.
Liittymis- ja jäsenmaksu.
Hallitus.
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen. Tilikausi ja tilintarkastus.
Yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen.
Varsinaiset kokoukset. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen.
6. Hallitus  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta kahdeksaan (3-8) muuta varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Yhdistyksen hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinainen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat pysyvästi estyneet hoitamasta tehtäviään, on hallituksen virkaiältään vanhimman jäsenensä johdolla viipymättä kutsuttava koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous valitsemaan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle seuraajat. Näiden toimikausi kestää kulumassa olevan toimikauden loppuun. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan sekä asettaa muita toimikuntia tai työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina toimieliminä. Toimikuntiin ja työryhmiin hallitus voi nimetä yhdistyksen jäseniä ja kutsua muita asiantuntijoita.
Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi